Godziny pracy

 

Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej Nr 11 w Będzinie

 czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku

w godz. 7:00 - 17:00.

Wychowawcami świetlicy są Panie:

Dorota Matyszczyk,
Marta Witkowska,
Anna Bielecka

Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy(pobierz)

Wychowawcy obejmują również opieką dzieci korzystające z obiadów szkolnych.
Koszt 1 obiadu to 3,50 zł (zupa + II danie).
Opłaty za obiady przyjmuje sekretariat szkoły do 10- go każdego miesiąca. Obiady wykupuje się na cały miesiąc.

Tematyka zajęć realizowana w świetlicy szkolnej

 

 • Malowanie farbami i pastelami olejnymi
 • Szkice ołówkiem i węglem
 • Stemplowanie na papierze
 • Wykonywanie witraży
 • Malowanie na szkle
 • Wyklejanie obrazów – collage
 • Rzeźby z masy solnej i gliny
 • Odlewy gipsowe
 • Ozdoby choinkowe
 • Papieroplastyka – prace przestrzenne z papieru
 • Prace przestrzenne z gałganków, sznurka, konopii (kukiełki, marionetki, pacynki)
 • Zabawy pantonomiczne i muzyczne
 • Zajęcia ruchowe i relaksacyjne
 • Zajęcia literackie – czytanie baśni, bajek, wierszy, konkursy poetyckie

  W świetlicy szkolnej znajdują się galerie: prac dzieci oraz wychowawcy Barbary Chmery.
 •  

  Cele i zadania świetlicy szkolnej

   

  1. Zapewnienie wychowankom opieki w godzinach ustalonych w porozumieniu z rodzicami.

  2. Zapewnienie wychowankom racjonalnego żywienia odpowiednio do czasu ich pobytu w szkole.

  3. Organizowanie zespołowej nauki własnej wychowanków pod nadzorem kwalifikowanych sił pedagogicznych; wdrażanie wszystkich wychowanków do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce.

  4. Prowadzenie systematycznej działalności wychowawczej sprzyjającej jak najpełniej realizacji zadań wychowawczych szkoły.

  5. Opieka nad samorządną działalnością wychowanków.

  6. Organizowanie racjonalnego wypoczynku i pobytu na wolnym powietrzu oraz troska o wychowanie fizyczne.

  7. Systematyczna współpraca z rodzicami oraz udzielanie im rad i pomocy w organizowaniu opieki i wychowania w domu i w środowisku.

  8. Zaspokojenie potrzeb dziecka w dziedzinie działalności twórczej (działalność kreatywna) oraz wypoczynku i rozrywki (działalność rekreacyjna).

  9. Kształtowanie oraz rozwijanie zainteresowań, wykrywanie uzdolnień i stwarzanie warunków do ich rozwoju.

  10. Rozbudzanie aktywności społecznej i postawy twórczej znajdującej wyraz w praktycznym działaniu oraz umiejętności współżycia i współdziałania w zespole.

  11. Wychowanie do czasu wolnego tj. kształtowanie umiejętności właściwego i wartościowego spędzania wolnego czasu oraz przestrzegania zasad kultury życia codziennego.

  12. Udział świetlicy w życiu środowiska społecznego, integrujący przejawy najrozmaitszych poczynań społecznych na rzecz dziecka.

  13. Obchody 100lecia niepodległości.
    

  Kodeks przeciw agresji i przemocy w naszej świetlicy


  • Nie stosujemy przemocy słownej /nie krzywdzimy, nie obrażamy słowem/:
  - nie przezywamy
  - nie wyśmiewamy
  - nie grozimy
  - nie ośmieszamy
  - nie plotkujemy
  - nie szantażujemy
  - nie namawiamy się

  • Nie stosujemy przemocy fizycznej /siły wobec innych/:
  - nie bijemy
  - nie popychamy
  - nie podcinamy
  - nie wymuszamy pieniędzy
  - nie kopiemy
  - nie zamykamy w pomieszczeniach
  - nie plujemy

  • Nie sprawiamy przykrości innym:
  - nikogo nie wykluczamy
  - nie odsuwamy od grupy
  - od wspólnej zabawy i pracy /nie izolujemy/
  - nie używamy wrogich gestów i min

  • Szanujemy wspólną, cudzą i swoją własność:
  - nie niszczymy
  - nie zabieramy
  - nie chowamy

  • Jesteśmy dla siebie życzliwi i koleżeńscy:

  - pracujemy i bawimy się razem
  - nie jesteśmy obojętni na krzywdę kolegów i koleżanek
  - reagujemy na agresywne zachowanie innych
  - bronimy pokrzywdzonych
  - pomagamy każdemu, kto tego potrzebuje
  - konflikty rozwiązujemy przez rozmowę a nie przez agresję i przemoc
  - informujemy dorosłych: wychowawców, nauczycieli, rodziców o każdej zaistniałej sytuacji przemocy i agresji jaką zauważyliśmy.