Szkoła Podstawowa nr 11

im. Władysława Broniewskiego w Będzinie

 

   Egzamin ósmolasisty

 

Informacje ogólne o egzaminie:

 • Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

• Egzamin ma formę pisemną.

• Egzamin składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

• Terminy egzaminu:

15 kwietnia 2018r. – język polski

16 kwietnia 2018r. – matematyka

17 kwietnia 2018r. – język angielski w drugiej połowie kwietnia 2019 roku przez trzy kolejne dni:

• Termin dodatkowy egzaminu – w pierwszej połowie czerwca – przewidziany jest dla ucznia, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

• Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach 1–8 szkoły podstawowej. W latach 2019–2021 na egzaminie z języka polskiego będą pojawiały się pytania dotyczące lektur obowiązkowych tylko dla klas 7 i 8.

• Wyniki egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

 • Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.  

Informacje o egzaminie  z języka polskiego

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego składa się z dwóch części.

Część 1. Zestawy zadań zamkniętych i otwartych do dwóch tekstów: literackiego (epickiego / dramatycznego / lirycznego) i nieliterackiego (popularnonaukowego / publicystycznego / naukowego). W zadaniach mogą się pojawić krótkie fragmenty innych utworów literackich i nieliterackich, teksty ikoniczne (np. obraz, plakat), przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy.

Część 2. Wypracowanie (nie krótsze niż 200 słów) na jeden z dwóch tematów do wyboru:
1)  o charakterze twórczym (np. opowiadanie, list prywatny, współczesna wersja mitu, baśni, legendy lub przypowieści),
2)  o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, przemówienie, artykuł, list otwarty).

W obu częściach arkusza – w rozwiązywanych zadaniach  i w wypracowaniu – trzeba się wykazać znajomością treści  i problematyki lektur obowiązkowych dla klas 7 i 8

Informacje o egzaminie z matematyki

• Na egzaminie z matematyki ważne będzie zaprezentowanie znacznej samodzielności w posługiwaniu się ogólnymi umiejętnościami matematycznymi. Uczniowie zmierzą się z rozwiązywaniem zadań dotyczących wykorzystania matematyki na co dzień – zarówno stosowania wzorów i reguł, jak i logicznego myślenia oraz uporządkowanego działania.

• Arkusz egzaminacyjny z matematyki będzie zawierał od 19 do 23 zadań. Na początku arkusza występują zadania zamknięte (ok. 15), po nich następują otwarte (ok. 6).

• Przykładowe typy zadań zamkniętych to: wielokrotnego wyboru, prawda – fałsz, na dobieranie. Przykładowe typy zadań otwartych to: obliczeniowe, na uzasadnianie, tworzenie strategii.

• Informacje o rodzaju i stopniu trudności zadań, które mogą pojawić się na egzaminie ósmoklasisty z matematyki, oraz o sposobie ich oceniania zostały zamieszczone w opracowaniach opublikowanych w 2017 r. przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Są to: – Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019, –  Egzamin ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019. Matematyka. Przykładowy arkusz  egzaminacyjny (EO_1).

 Informacje o egzaminie  z języka angielskiego

• Egzamin z języka angielskiego będzie sprawdzał przede wszystkim umiejętność wykorzystania języka w życiu codziennym. Dlatego na egzaminie pojawią się zadania wymagające przetwarzania informacji w języku angielskim, czyli np. wymagające tłumaczenia, streszczenia, parafrazy.

• Egzamin ósmoklasisty charakteryzuje się także dużą liczbą zadań otwartych, czyli takich, które wymagają od ucznia udzielenia własnej odpowiedzi, a nie np. wybrania odpowiedzi spośród podanych.

• Arkusz egzaminacyjny będzie się składał z pięciu części.

 Część 1. Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu. Będą im towarzyszyć nagrania, których uczeń wysłucha dwukrotnie.

Część 2. Zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych, czyli umiejętność komunikacji – uczniowie będą musieli np. o coś poprosić, zapytać czy udzielić informacji.

 Część 3. Zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych, czyli umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Część 4. Część poświęcona środkom językowym. Uczniowie będą rozwiązywać zadania badające ich znajomość gramatyki.

Część 5. Jedno zadanie wymagające napisania własnego tekstu. Może to być list/e-mail, wpis na blogu, zaproszenie, ogłoszenie lub notatka.