Wpłaty na rzecz RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 11
w Będzinie można dokonywać na konto Rady Rodziców:

Getin Noble Bank S.A. 11 1560 1010 0000 9010 0024 2044

 

 

PROGRAM DZIAŁAŃ RADY RODZICÓW

Rok szkolny 2018/2019 

1.  Zapoznanie i akceptacja działań dotyczących organizacji szkoły – zajęcia obowiązkowe, zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań,  harmonogram konkursów, imprez środowiskowych. Realizacja programu rządowego Narodowy Program Czytelnictwa.

2.   Wspieranie rady pedagogicznej w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa.

3.   Preliminarz wydatków finansowych.

4.  Informowanie rodziców o imprezach szkolnych i współudział rodziców w  ich przygotowaniu. Udział rodziców oddziałów przedszkolnych w uroczystościach szkolnych, zgodna współpraca z wychowawcami oddziałów przedszkolnych.

5.  Współdziałanie w zakresie popołudniowej szkoły dla rodziców

6.  Wspieranie działań wychowawczo-profilaktycznych nauczycieli i pedagoga szkolnego. Wspieranie działań związanych z bezpieczeństwem uczniów szeroko pojętym, przeciwdziałaniu cyberprzemocy.

7.  Aktywizowanie rodziców do pracy na rzecz szkoły i organizowanie działań owocujących wsparciem finansowym dla szkoły.

8.  Współpraca z dyrektorem szkoły w zakresie oceny pracy nauczyciela oraz ich dorobku zawodowego.

9.  Występowanie do organu prowadzącego szkołę , organu sprawującego nadzór pedagogiczny ,dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

 

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

1.    Jan Kozak - 5a – przewodniczący

2.   Anna Michalec – Kuraj – 5c - wiceprzewodnicząca

3.   Ewelina Witos – 8b – sekretarz

 

CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW:

 

4.   Martyna Puc  – oddział przedszkolny maluchy

5.   Bartłomiej Wolski  – oddział przedszkolny starszaki

6.   Aleksandra Moskud – 1a

7.   Oleksiński Tomasz -1b

8.   Agnieszka Skwarczyńska  – 2a

9.    AnnaWalutek   – 2b

10.  Bartłomiej Warias – 3a

11.  Dorota Kozak – 4a

12. Kinga Jaskólska – 4b

13. Maciej Bieniecki  – 4c

14. Joanna Zioło – 5b

15. Edyta Stasiak – 6a

16. Łukasz Derela – 6b

17.  Ilona Chyżewska  – 7a

18.  Anna Mitka  – 7b

19.   Teresa Tabor  -  8a