Szkoła Podstawowa nr 11

im. Władysława Broniewskiego w Będzinie

    Zerówka

 

Zapisy do Oddziałów przedszkolnych odbywają się w sekretariacie szkoły w dniach:

Od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1530

Rodzice zapisując dziecko do zerówki mają obowiązek wypełnienia karty zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego - Kartę można pobrać w sekretariacie szkoły, ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Będzinie lub klikając poniżej)

Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego

Proponujemy:

Zerówka czynna od 7:00-16:00.

Oddział zerowy w naszej szkole jest bezpłatny w godzinach 8:00 do 13:00. W godzinach 7:00-8:00 i 13:00-16:00 rodzic zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w wysokości 1,7 zł / 1 godz pobytu.  
Rodzice mogą zakupić dla dzieci obiad w cenie 3,30 zł/obiad.
O godzinie 9:00 dzieci jedzą śniadanie (które przynoszą z domu) dostają do niego herbatkę do popicia.

Wyposażenie zerówki:

Oddziały zerowe w naszej szkole mieszczą się w salach 36 i 39. Każde dziecko ma SWOJE miejsce przy stoliku oraz szafeczkę, w której może bezpiecznie schować swoje rzeczy.
Sale podzielone są na dwie części:
- dydaktyczną
- relaksacyjną

Wyposażenie sal jest nowoczesne i zakupione ze środków Gminy. Dzieci mogą uczestniczyć w zabawach wykorzystując zgromadzone pomoce jak:
* stragan
* zabawkowa kuchnia
* tory wyścigowe

 

Klasy pierwsze

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)

Zapisy do KLAS PIERWSZYCH odbywają się w sekretariacie szkoły w dniach:

Od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1530

Rodzic zapisując dziecko do naszej szkoły powinien:

 • mieć przy sobie dowód osobisty

 • PESEL dziecka

 • adres i numer szkoły rejonowej wg stałego zameldowania dziecka

  Warto wiedzieć, że...
  w naszej szkole istnieją dwa rodzaje klas:

 • typowe (zwykłe)

 • integracyjne

 

Jesteśmy jedyną INTEGRACYJNĄ szkołą w Powiecie Będzińskim     

 

Regulamin przyjęcia dzieci w tym także do klas integracyjnych w Szkole Podstawowej 11

    W celu zapewnienia wszystkim uczniom naszej szkoły wyrównanych i jak najlepszych warunków sprzyjających ich rozwojowi umysłowemu i społecznemu oraz w trosce o zapewnienie jak najlepszej atmosfery w każdym zespole klasowym wprowadza się niniejszy Regulamin.

 1. Zapisy odbywają się w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

 2. Terminarz zapisów podawany jest do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w szkole oraz w zwyczajowo przyjętej formie, np. strona internetowa, ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w okolicznych przedszkolach.

 3. W wyznaczonym terminie rodzice dzieci zamieszkałych w rejonie szkoły zgłaszają się do sekretariatu szkoły z dowodem osobistym.

 4. W czasie zapisywania dziecka istnieje możliwość zgłoszenia życzeń dotyczących zapisu dziecka do danego zespołu klasowego.

 5. Życzenia będą rozpatrywane przez Komisję po odbytym obowiązkowym dla wszystkich spotkaniu informacyjnym i realizowane w miarę możliwości organizacyjnych.

 6. Termin spotkania informacyjnego podawany jest do wiadomości rodziców w sekretariacie szkoły w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w szkole i pobliskich przedszkolach.

 7. Rodzice wnioskujący o umieszczenie dziecka w oddziale integracyjnym, powinni: o zadeklarować chęć umieszczenia dziecka w klasie integracyjnej podczas zapisu do szkoły w formie wpisu na listę chętnych, o wziąć udział w spotkaniu informacyjnym.

 8. Kwalifikacji uczniów do klas integracyjnych oraz ustalanie składu osobowego klas typowych w Szkole Podstawowej nr 11 dokonuje corocznie Komisja w składzie: dyrektor lub wicedyrektor - przewodniczący, pedagog szkolny, psycholog szkolny, nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły.

 9. Komisja będzie uwzględniać konieczność zachowania w zespołach klasowych równej proporcji w ilości dziewczynek i chłopców oraz liczebności klas. Decyzja podjęta przez Komisję jest ostateczna.

 10. Listy oddziałów ustalone przez Komisję zostaną podane do wiadomości zainteresowanych w dniu 31 sierpnia.

Dzieciom, które w roku szkolnym 2012/2013 podejmą naukę w klasie pierwszej oferujemy:

 • Naukę w klasie integracyjnej lub typowej,

 • Język angielski od klasy pierwszej,

 • Rozwijanie zainteresowań i zdolności na zajęciach pozalekcyjnych takich, jak: tańce regionalne, chór szkolny, SKS, kółko historyczne, kółko przyrodnicze, kółko literackie, kółko informatyczne

 • Udział w szkolnych i środowiskowych imprezach, np. pasowanie na ucznia klasy I,

 • Śródroczny wyjazd klas III na "zieloną szkołę",

 • Naukę pływania na miejskim basenie w klasie V,

 • Korzystanie z biblioteki i centrum informacji multimedialnej,

 • Korzystanie ze stołówki szkolnej (obiady dwudaniowe) oraz opieki świetlicy szkolnej czynnej codziennie od 7:00 do 16:00,

 • Opiekę medyczną pielęgniarki szkolnej - w każdy poniedziałek, środę i czwartek,

 • Porady pedagoga i psychologa.

 

Serdecznie zapraszamy!