Doradztwo zawodowe

 


....................................................................................

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadpodstawową.

Na wybory dotyczące szkoły czy zawodu wpływ mają czynniki zewnętrzne (rodzina, grupa rówieśnicza, znajomi, koledzy, nauczyciele, wiedza czerpana z internetu, sieć szkół     w danym regionie, odległość danej placówki od miejsca zamieszkania młodej osoby, a także moda na dany zawód) oraz czynniki wewnętrzne (zainteresowania, predyspozycje, zdolności, talent, umiejętności, temperament, cechy charakteru, wartości, możliwości intelektualne, postawy, przekonania, stan zdrowia). Zdarza się, że o wyborze decyduje przypadek, media czy też prognozy, jakie możliwości finansowe da ukończenie danej szkoły czy kierunku. Badania przeprowadzone przez KOWEZiU wśród uczniów jednoznacznie wskazują, że największy wpływ na decyzje uczniów dotyczące wyboru szkoły czy zawodu mają      Rodzice - jako osoby znaczące - oraz tradycje rodzinne.

Ponieważ to Ty, Rodzicu, masz największy wpływ na podejmowanie decyzji przez Twoje dziecko, warto zastanowić się, jak odpowiednio wesprzeć nastolatka w wyborze dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Kluczem do podjęcia decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej zawodu jest poznanie samego siebie tzn. tego, co nas interesuje, jakie mamy talenty, umiejętności, cechy charakteru itd.

Rodzicu, poznaj swoje dziecko i pomóż mu odkryć jego możliwości.
Co możesz zrobić? Jak możesz pomóc?

1.               rozmawiaj z dzieckiem o wartościach, którymi się kieruje, gdyż dzieci rzadko wiążą to zagadnienie z wyborami edukacyjno-zawodowymi. Obserwuj, jaki ma temperament, cechy charakteru. To ważne czynniki decydujące o tym, do jakiej pracy mamy predyspozycje (spokojnej, monotonnej czy wymagającej ekspresji, żywiołowości);

2.               obserwuj, jakie czynności chętnie wykonuje Twoje dziecko, co je pasjonuje, zajmuje, ciekawi, ile czasu i uwagi poświęca niektórym przedmiotom szkolnym, zajęciom pozalekcyjnym czy pozaszkolnym Rozmawiaj z nim o tym. To pierwsze źródło informacji o jego zainteresowaniach;

3.               przyglądaj się temu, w których zajęciach pozalekcyjnych uczestniczy najchętniej, jakie przedmioty szkolne lubi, z których ma najlepsze oceny. Zastanów się, jakie ma zdolności, co potrafi robić. Jak radzi sobie z nauką? Jakie ma oceny? Jakie ma zasoby wiedzy i umiejętności. Rozmawiaj    o tym z dzieckiem, wychowawcą klasy. Obserwuj, jak radzi sobie ze stresem, planowaniem. Możesz     w ten sposób zdobyć szeroką wiedzę o potencjalnych możliwościach, predyspozycjach dziecka;

4.               bądź towarzyszem w codziennych obowiązkach. Dzięki temu zaobserwujesz, jak Twoje dziecko przechodzi z etapu marzeń i zawodowych fantazji („Będę artystą”; „Zostanę aktorką”), przez etap zainteresowań („Cieszę się, że mam dziś angielski zamiast matematyki”) do sprecyzowania pomysłów na swoją przyszłość („Interesują mnie procesy chemiczne. Wybiorę liceum z klasą o profilu chemicznym”);

5.               zapytaj lekarza. Jeśli dziecko jest pod opieką jakiejś specjalistycznej poradni, czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania wybranego przez dziecko zawodu.

6.               angażuj się w życie szkoły, w tym również we współpracę związaną ze wspieraniem uczniów      w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej (np. zaprezentowanie uczniom swojego zawodu, udział w targach edukacyjnych, spotkanie z pedagogiem, psychologiem szkolnym);

7.               pomagaj gromadzić informacje o poszczególnych zawodach (rozmowy z rodziną, informatory, Internet, publikacje) – zdobycie aktualnej, rzetelnej informacji o zawodach to krok do wyboru, który dziecka nie rozczaruje. Jeśli nastolatek wybierze zawód na podstawie wiedzy o sobie i swoich możliwościach, funkcjonujących zawodach oraz rynku pracy, istnieje duża szansa na to, że wybrany zawód okaże się jego pasją.

Rodzicu, jeżeli dobrze poznasz swoje dziecko, możesz motywować je do szukania odpowiedzi na pytanie „Co chcę robić w życiu?”. Pamiętaj, że jesteś dla dziecka najważniejszym punktem odniesienia w rozumieniu świata, także tego związanego z pracą zawodową czy uczeniem się. Poprzez rozmowę z dzieckiem przekazujesz informacje o zawodach, szkołach, pracy zawodowej; często jesteś pierwszym źródłem wiarygodnej informacji, dzielisz się swoją wiedzą i własnymi doświadczeniami zawodowymi.

 Powodzenia!

 ....................................................................................

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO
W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 11
W  BĘDZINIE

ROK SZKOLNY 2019/2020
KLASA VII, VIII

 Opracowała: Aneta Poczęty

Cele programu

Celem doradztwa zawodowego w klasie 7 i 8  szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej kariery i trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki przy wsparciu doradcy zawodowego.

Cele ogólne:

       poznawanie samego siebie;

       analiza informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy;

       poszerzanie własnych: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;

       kształtowanie gotowości do wejścia na rynek pracy;

       rozwijanie umiejętności uczenia się przez całe życie.

 

Cele szczegółowe w poszczególnych obszarach:

W obszarze POZNANIE SIEBIE uczeń:

       rozpoznaje swoje zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);

       charakteryzuje wartości z uwzględnieniem wartości pracy;

       określa aspiracje i potrzeby związane z własnym rozwojem i możliwe sposoby ich realizacji.

 

W obszarze ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY uczeń:

       wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody;

       wskazuje drogi zdobycia wybranych zawodów;

       uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

       konfrontuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy oraz oczekiwaniami           pracodawców.

 

W obszarze RYNEK EDUKACYJNY uczeń:

       charakteryzuje strukturę systemu edukacji 

Proponowane metody pracy:

       analiza przypadku,

       ankieta,

       autoprezentacja,

       kalambury,

       burza mózgów,

       ćwiczenia grupowe,

       debata „za i przeciw”,

       dyskusja problemowa,

       kolaż,

       kwestionariusz,

       lekcja odwrócona,

       mini-wykład,

       ocena pracy grupowej,

       plakat,

       rozwiązywanie problemów,

       skojarzenia,

       wirujące plakaty,

       odwrócony cel.

 

Opis zakładanych efektów kształcenia

W zakresie wiedzy uczeń:

       posługuje się  pojęciami związanymi z tematyką rynku pracy, kwalifikacji zawodowych;

       identyfikuje swoje możliwości psychofizyczne i predyspozycje zawodowe;

       wyjaśnia zależności pomiędzy zainteresowaniami a wyborem zawodu;

       wymienia umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych.

W zakresie umiejętności uczeń:

       rozwija swoje zainteresowania;

       wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu doradztwa zawodowego, aby trafnie określić swe predyspozycje, zdolności, umiejętności;

       samodzielnie lub z pomocą doradcy planuje dalszą ścieżkę rozwoju edukacyjno-
-zawodowego.

W zakresie kompetencji społecznych uczeń:

       skutecznie współpracuje z kolegami w zespole;

       przyjmuje twórczą i refleksyjną postawę wobec przekonań oraz sposobu postępowania innych ludzi;

       rozwiązuje konflikty powstające podczas pracy zespołowej.

Tematy zajęć:

KLASA VII a i VII b

1.     Wszyscy jesteśmy zdolni!

2.     Praca w grupie jako przykład kompetencji kluczowej.

3.     Umiejętności a zawód.

4.     Moje umiejętności.

5.     Czym się interesuję?

6.     Jak zaplanować przyszłość edukacyjno-zawodową?

7.     Moja przyszłość edukacyjno-zawodowa

8.     Zawody w moim najbliższym otoczeniu.

9.     Od elektryka do kierownika

10.   Kompetencje na rynku pracy.

KLASA VIII a i VIII b

1.   System edukacji w Polsce.

2.   Cele edukacyjne i zawodowe. Poznanie ścieżek realizacji planów zawodowych.

3.   Autoprezentacja. Rozmowa kwalifikacyjna.

4.    Współczesny rynek pracy.

5.    Ja na obecnym rynku pracy. Praca jako wartość.

6.   Zawód moich marzeń. Zawody przyszłości.

7.    Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych.

8.    Dokumenty aplikacyjne: Curriculum Vitae i List Motywacyjny.

9.   Co warto wiedzieć o szkołach zawodowych? Rekrutacja.

10.   Alternatywne drogi dojścia do zawodu.

Każda klasa odbędzie 10 zajęć w roku szkolnym.

....................................................................................