Regulamin biblioteki

1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, pracownikom szkoły oraz rodzicom.

2. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę piękną, popularnonaukową) oraz na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego, czasopisma).

3. Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach umieszczonych przy wejściu do biblioteki.

4. Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 2 książki na okres 2 tygodni z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny tydzień.

5. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.


6. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej (zagubionej) książki.

7. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na  dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.


8. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.


9. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły sankcji w stosunku do uczniów nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.

10. Uczniom systematycznie biorącym udział w pracach bibliotecznych mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.  

......................................................................................