....................................................................................

DRODZY ABSOLWENCI

31 lipca 2020 r. od godziny 10.00 w sekretariacie szkoły będą wydawane zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Odbiór zaświadczeń odbędzie się przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego:

Ř    Uczniowie nie mogą gromadzić się w grupach, zobowiązani są zachować wymaganą odległość między sobą - 1,5 m.

Ř    Uczniowie muszą być zaopatrzeni w maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz w rękawiczki.

....................................................................................

Wakacje!

Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły dziękujemy za cały rok wytężonej, sumiennej i owocnej pracy.

Życzymy udanych, bezpiecznych wakacji, dużo słońca, radości, dobrego wypoczynku i szczęśliwego powrotu w nowym roku szkolnym.

....................................................................................

Komunikat – zakończenie roku szkolnego

1.W dniu 26 czerwca 2020r. odbędzie się krótkie spotkanie uczniów z wychowawcami podczas którego zostaną rozdane świadectwa. Proszę, aby każdy uczeń był wyposażony w maseczkę zasłaniająca usta i noc oraz rękawiczki.

2.Wręczenie świadectw odbędzie się przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego. Uczniowie nie mogą gromadzić się w grupach , zobowiązani są zachować wymaganą odległość 1,5m.

3. Do 26 czerwca każdy uczeń powinien oddać podręczniki i zwrócić książki do biblioteki szkolnej.

4.Zakończenie roku szkolnego odbędzie się w następującym porządku :

  • Godz. 8.30 - klasy 7 i 8

  • Godz.10.00 – klasy 4a, 5a, 5b, 5c,

  • Godz. 11.00 – klasy 6a, 6b, 6c

  • Godz. 12.00 – klasy 1 – 3

5.Rozdanie świadectw odbędzie się na zewnątrz szkoły na placu apelowym i boisku szkolnym. W razie niepogody w budynku szkoły.

6.Świadectwa nieodebrane w wyznaczonym czasie zostaną zdeponowane w sekretariacie szkoły. Można będzie je odebrać każdy dzień od 9.00 do 15.00

 

Dyrektor szkoły

....................................................................................

Prezentacja dla rodziców uczniów klas pierwszych

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przeznaczoną dla rodziców uczniów klas pierwszych rozpoczynajacych naukę 1 września 2020r w Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie.

Prezentacja wersja (ppt) kliknij

Prezentacja wersja (pdf) kliknij

....................................................................................

Uczniowie i rodzice!

Zwrot podręczników

1.Uczeń zwraca podręczniki zgodnie z harmonogramem.

2.Podręczniki mają być wyczyszczone z różnych notatek osobistych, wszystkie zapisy prywatne powinny być usunięte. Jednym słowem podręcznik ma być czysty i zadbany.

3. Uczeń przekazuje podręczniki w reklamówce z opisem: imię , nazwisko ucznia, klasa i wykaz zwracanych podręczników. Obowiązuje zwrot całego kompletu.

4. Uczeń zwracający podręczniki powinien być wyposażony w rękawiczki jednorazowe i mieć zakrytą twarz i nos maseczką.

5. Zwrotu podręczników dokonuje się przy wejściu do szkoły od strony sali gimnastycznej i boiska zgodnie z harmonogramem.

6. W przypadku stwierdzenia zniszczenia podręcznika rodzic zobowiązany jest odkupić nowy egzemplarz.

7. Uczeń ma obowiązek zwrócić podręczniki w wyznaczonym czasie, a rodziców proszę o dopilnowanie tego obowiązku.

Harmonogram zwrotu podręczników:

19.06.2020 r. 

Godz.   8.00 – 9.00 – 1a

Godz. 9.00- 10.00 - 1b

Godz. 10.00 – 11.00 - 2a

Godz. 11.00 -  12.00 - 2b

Godz. 12.00 –  13.00 - 3a

Godz.  13.00 -  14.00 – 3b

22.06.2020 r.

Godz. 8.00 – 9.00 – kl. 4a

Godz. 9.00 – 10.00 - kl. 5a

Godz. 10.00 – 11.00 - kl. 5b

Godz. 11.00 – 12.00 – kl. 5c

Godz. 12.00 – 13.00 – kl. 8a

Godz. 13.00 – 14.00 – kl. 8b

23.06.2020 r.

Godz. 8.00 – 9.00 - kl. 6a

Godz. 9.00 – 10.00 - kl. 6b

Godz. 10.00 - 11.00 – kl. 6c

Godz. 11.00 – 12.00 – kl. 7a

Godz. 12.00 – 13.00 – kl. 7b

....................................................................................

Informacja MEN 4.06.2020 r.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – rozporządzenie podpisane (wersja pdf)

....................................................................................

WYTYCZNE DLA KLAS I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 OTWARTEJ W CZASIE EPIDEMII
(wersja pdf)

ORGANIZACJA KONSULTACJI DLA UCZNIÓW W CZASIE EPIDEMII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE
(wersja pdf)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W CZASIE EPIDEMII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE

(wersja pdf)

....................................................................................

Oświadczenie rodziców - powrót do oddziału przedszkolengo
(kliknij aby otworzyć pdf)

Oświadczenie rodziców - powrót do szkoły uczniów kl. I-III

Oświadczenie rodziców - powrót na zajęcia rewalidacyjne 

....................................................................................

ORGANIZACJA  ZAJĘĆ
W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11
W BĘDZINIE

1.  Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III biorą udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.

2.  Nauczanie zdalne nadal będzie kontynuowane.

3.  W grupie przebywa do 12 uczniów.

4.  Do grupy przyporządkowany jest jeden nauczyciel – p. M. Tokaj - Wtorek.

5.  Grupa uczniów przebywa w wyznaczonej sali nr 31

6.  Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych odbywają się w godzinach od 8.00 do 11.30.

7.  Po zakończonych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych uczniowie korzystają z opieki świetlicy szkolnej do godziny 16.00

dzień tygodnia
/godzina

8.00 – 12.00

12.00 -16.00

poniedziałek

p. A. Bielecka

p. M. Witkowska

wtorek

p. D. Matyszczyk

p. A. Bielecka

środa

p. M. Witkowska

p. D. Matyszczyk

czwartek

p. D. Matyszczyk

p. A. Bielecka

piątek

p. A. Bielecka

p. M. Witkowska

 ....................................................................................

Zarządzenie Nr 2/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11
im. Władysława Broniewskiego
 w Będzinie z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
 COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późniejszymi zmianami), uwzględniając zgodę organu prowadzącego

zarządzam:

§ 1

1.     Zawiesić zajęcia w oddziałach przedszkolnych w okresie od dnia 6 maja 2020 roku do dnia 8 maja 2020 roku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2.     W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 11 im. Władysława Broniewskiego w Będzinie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 11 im. Władysława Broniewskiego w Będzinie.

 § 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

....................................................................................

Szanowni Państwo, sytuacja jest wyjątkowa.

Lekarze i pielęgniarki, pracownicy służby zdrowia, stojący na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem, walczą o nasze zdrowie. Potrzebują środków ochrony osobistej i sprzętu. W związku z tym zainicjowana została zbiórka dla zagłębiowskiej służby zdrowia. Nawet najmniejsza kwota ma znaczenie. Poniżej link do zrzutki.

http://www.zrzutka.pl/z/zdrowiezaglebie

....................................................................................

Telefon zaufania dla rodziców i dzieci z będzińskich placówek oświatowych

....................................................................................

INFORMACJA (7.03.2020 r.)

Zmiana zasad przyjmowania dzieci do przedszkola miejskiego
 lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
(kliknij)

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (kliknij)

....................................................................................

Próbny egzamin ósmoklasisty
– informacja MEN i CKE
(czytaj dalej)

....................................................................................

Informacja dla rodziców uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Będzin

Informacja dla rodziców uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Będzin Szkoła dokona rozliczenia wpłat za posiłki w marcu br., uwzględniając zawieszenie zajęć w okresie od 12 do 31 marca 2020 r. oraz inne nieobecności dzieci. Kwoty nadpłacone zostaną zwrócone rodzicom na podane przez rodzica konto bankowe, a w przypadku braku konta uwzględnione w najbliższym okresie rozliczeniowym.

Opłaty za kwiecień dotyczące żywienia dziecka w szkole będzie można uregulować w pierwszych trzech dniach od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, tj. od dnia wznowienia działalności. Rozwiązanie powyższe będzie możliwe w sytuacji powrotu uczniów do szkół w kwietniu.

....................................................................................

Informacja dla rodziców dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Będzin

Szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym dokona rozliczenia wpłat za posiłki i dodatkowe godziny pobytu dziecka w oddziale w marcu br., uwzględniając zawieszenie zajęć w okresie od 12 do 31 marca 2020 r. oraz inne nieobecności dzieci. Kwoty nadpłacone zostaną zwrócone rodzicom na podane przez rodzica konto bankowe, a w przypadku braku konta uwzględnione w najbliższym możliwym okresie rozliczeniowym.

Opłaty za kwiecień dotyczące żywienia i zadeklarowanych dodatkowych godzin pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym będzie można uregulować w pierwszych trzech dniach od rozpoczęcia świadczenia przez oddział usług opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych, tj. od dnia wznowienia działalności. Rozwiązanie powyższe będzie możliwe w sytuacji powrotu dzieci do oddziału przedszkolnego w kwietniu.

....................................................................................

Komunikat

Wobec wzrastającej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19  oraz ogłoszenia przez rząd RP stanu epidemii  Minister Edukacji Narodowej zdecydował o przedłużeniu terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (szkół i przedszkoli) do dnia 10 kwietnia 2020 r. i przygotowaniu rozwiązań umożliwiających szkołom i placówkom pracę w zmienionych warunkach. Tym samym w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. przedszkola i szkoły prowadzone przez miasto Będzin będą realizowały zadania statutowe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 492)

 

Żłobki pozostają zamknięte od 26 marca 2020 r.do 10 kwietnia 2020 r. zgodnie z Poleceniem nr 40/2020 Wojewody Śląskiego z 24 marca 2020 r. dotyczącym zamknięcia żłobków i klubów malucha i innych obiektów, w których świadczona jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

....................................................................................

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka - klubu dziecięcego - przedszkola – szkoły

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? (czytaj dalej)

OŚWIADCZENIE O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY (POBIERZ)

....................................................................................

Apel do rodziców i uczniów

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy do mieszkańców o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Prosimy o ograniczenie kontaktów towarzyskich i opuszczanie domów jedynie wówczas, gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Rekomendujemy by dzieci swój czas bez szkoły lub przedszkola  przeznaczyły na rozwój, naukę, gry i zabawy np. w sieci #online. 

Pozostańcie w domach. W trosce o bezpieczeństwo swoje, jak i bliskich. Wspólnie jesteśmy za siebie odpowiedzialni.

Oprócz tego apelujemy, żeby zachować w tym wyjątkowym okresie specjalne środki ostrożności polegające na :

·       unikaniu placów zabaw;

·       unikaniu zatłoczonych miejsc;

·       nieorganizowaniu spotkań towarzyskich, gier i zabaw zespołowych (również na placach zabaw, osiedlowych piaskownicach czy boiskach);

·       niewychodzeniu na spotkania w miejsca,które sprzyjają gromadzeniu się dzieci i młodzieży;

·        spędzaniu najbliższego okresu przejściowego w domu;

Lekarze uważają, że można wyjść z dzieckiem na spacer, jest to wręcz wskazane. Ważne jednak by unikać skupisk ludzi. Starać się niczego nie dotykać, zwłaszcza urządzeń na placach zabaw.

Prosimy o zachowanie spokoju, razem podejmijmy odpowiednie kroki, które zabezpieczą nas i osoby w naszym otoczeniu przed zakażeniem.

....................................................................................

Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa) rząd podjął decyzję o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach i żłobkach na obszarze całego kraju od 12 marca do 25 marca 2020 roku.

„Specustawa” – specjalna ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa gwarantuje rodzicom dzieci w wieku do lat 8, dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:  

·       poradni psychologiczno-pedagogicznych; 

·       specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych; 

·       młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

·       przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej; 

·       szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; 

·       szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Rząd uzasadnia podjęte działania profilaktyczne koniecznością ograniczenia dużych skupisk ludzi w pomieszczeniach zamkniętych.  Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów.

....................................................................................

Ostrzeżenie

 Główny Inspektorat Sanitarny

Koronawirus

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku). 
CZYTAJ DALEJ.....

....................................................................................

Instrukcja mycia rąk

 

....................................................................................

....................................................................................

 

 

....................................................................................

Bezpieczeństwo dziecka w kontakcie z obcą osobą...(kliknij, aby dowiedzieć się więcej)

....................................................................................

S e r d e c z n i e    w i t a m y 

„Każdy uczeń jest dla nas jednakowo

 ważny, każdemu pomagamy,

by osiągnął sukces.”

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 11
ul. Wł. Broniewskiego 12
42-500 Będzin
tel./fax.: (032) 267-35-37
e-mail: sp11@sp11bedzin.edu.pl