Informacje na temat COVID-19

 

------------------

 

Aktualne projekty

 

Poradnictwo

Dzwonki

1 8:00-8:45
2 8:55-9:40
3 9:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:50-12:35
6 12:55-13:40
7 13:45-14:30
8 14:35-15:20

 

....................................................................................

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w czasie zagrożenia epidemicznego w Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie od 1 września 2020 roku (PDF, DOC)

 ***

Procedura organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie (PDF, DOC)

 ***

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia ucznia Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie (PDF, DOC)

 ***

Załącznik 1 – Zgoda na pomiar temperatury (PDF, DOC)

 ***

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia pracownika Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie (PDF, DOC)

 ***

Procedura postępowania w czasie wydawania posiłków w Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie (PDF, DOC)

 ***

Procedura postępowania w czasie przyprowadzania/odbierania uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie (PDF, DOC)

 ***

Procedura postępowania celem utrzymania higieny, czystości, dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni w Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie (PDF, DOC)

 ***

Bezpieczeństwo w szkole - COVID-19 - wytyczne Miasta Będzina

***

Procedury bezpieczeństwa dotyczące kontaktów z rodzicami (PDF, DOC)

***

Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej w czasie zagrożenia epidemiologicznego rok szkolny 2020/2021 (PDF, DOC)

*** 

Procedura prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie (PDF, DOC)

*** 

Procedura postępowania na wypadek kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie (PDF, DOC)

*** 

Procedura postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 w Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie (PDF, DOC)

*** 

Wytyczne dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 11 otwartych w czasie epidemii (PDF, DOC)

***

Załącznik 1 - Zobowiązanie do przestrzegania wytycznych dot. bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w oddziale przedszkolnym (PDF, DOC)

 ***

Załącznik 2 - Zobowiązanie do przestrzegania wytycznych dot. bezpieczeństwa dzieci podczas powrotu do oddziału przedszkolnego (PDF, DOC)

 ***

Załącznik – Zgoda na pomiar temperatury oddział przedszkolny (PDF, DOC)

 ***

Procedura postępowania celem utrzymania higieny, czystości, dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie (PDF, DOC)

 ***

Procedura postępowania w czasie przyprowadzania/odbierania dzieci do/z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie (PDF, DOC)

 ***

Procedura postępowania w czasie wydawania posiłków w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie (PDF, DOC)

 ***

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u pracownika oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie (PDF, DOC)

 ***

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u dziecka z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie (PDF, DOC)

....................................................................................

Korzystanie z posiłków na terenie szkoły

Dyrekcja prosi o zgłaszanie do wychowawcy klasy uczniów chętnych do korzystania z wyżywienia na terenie szkoły celem zorganizowania posiłków i ich wydawania zgodnie z reżimem sanitarnym. Przypominamy, że koszt obiadu dwudaniowego od października 2020r. wynosi  4,00 zł. Osoby chcące skorzystać z obiadów powinny wnieść opłatę na szkolne konto do 10 każdego miesiąca. Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

....................................................................................

WYTYCZNE DLA KLAS I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 OTWARTEJ W CZASIE EPIDEMII
(wersja pdf)

ORGANIZACJA KONSULTACJI DLA UCZNIÓW W CZASIE EPIDEMII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE
(wersja pdf)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W CZASIE EPIDEMII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE

(wersja pdf)

....................................................................................

Oświadczenie rodziców - powrót do oddziału przedszkolengo
(kliknij aby otworzyć pdf)

Oświadczenie rodziców - powrót do szkoły uczniów kl. I-III

Oświadczenie rodziców - powrót na zajęcia rewalidacyjne 

..................................................................................

INFORMACJA (7.03.2020 r.)

Zmiana zasad przyjmowania dzieci do przedszkola miejskiego
 lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
(kliknij)

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (kliknij)

....................................................................................

 

....................................................................................

 

 

....................................................................................

S e r d e c z n i e    w i t a m y 

„Każdy uczeń jest dla nas jednakowo

 ważny, każdemu pomagamy,

by osiągnął sukces.”

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 11
ul. Wł. Broniewskiego 12
42-500 Będzin
tel./fax.: (032) 267-35-37
e-mail: sp11@sp11bedzin.edu.pl